Psychologie můstek

"Právě tam, kde se cítíme jisti, ztrácíme cestu."
Karl Jaspers
psychologie Můstek

Aktuality

Novinky a zajímavosti z oblasti péče o duši a námi pořádané akce.

psychologie Můstek

Kdo jsme

Sdružujeme profesionální pracovníky z pomáhajících profesí a našim posláním je zlepšení kvality života.

psychologie Můstek

Co nabízíme

Vytváříme bezpečný prostor pro vlastní porozumění a otvírání člověku přiléhajících možností.

psychologie Můstek

Náš tým

Profily jednotlivých členů profesního týmu a jejich kvalifikace.

Ceník

Naše služby jsou hrazeny přímou platbou klinta po sezení.

Kde nás najdete

Možnost objednání online prostřednictvím formuláře a kontakt.

PROSTOR PRO SKUPINOVOU TERAPII

S radostí a nadšením vám sdělujeme, že se nám podařilo získat další prostor, který v
 průběhu ledna 2020 dokončíme a můžete se těšit na skupinovou terapii a relaxace.

 

TVOŘÍME NÁŠ TÝM

Nabízíme ke spolupráci terapeutické prostory v Praze 1, na Václavském náměstí. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu.

Psychologie MŮSTEK je nově vznikající zařízení, jehož účelem je zvýšení kvality a dostupnosti služeb v oblasti péče o duševní zdraví a návazných služeb. 

V současnosti nabízíme psychologické, psychoterapeutické a sociální poradenství zaměřené na zvládání životních krizí a jejich prevenci – předcházení, doplněné o práci s tělem, relaxaci a meditaci. Rovněž se zabýváme psychologickou diagnostikou. Spolupracujeme s dalšími organizacemi a odborníky, jako jsou občanské poradny, komunitní centra, lékaři, sociální pracovníci, pedagogové a jiní. 

Jsme připraveni Vám poradit s Vašimi problémy osobními, pracovními i rodinnými. Otevíráme podpůrné terapeutické a seberozvojové skupiny, ve kterých se můžete setkávat s ostatními klienty a vytvářet tak prostor pro vzájemnou podporu a porozumění. 

Veškeré naše konání je konáním ve prospěch klienta s cílem zajistit mu pomoc a vedoucí k jeho osobnímu rozvoji a spokojenosti. O všech informacích, které nám klient sdělí, zachováváme mlčenlivost. Řídíme se Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti, který vychází z materialů Evropské asociace pro psychoterapii. (Etický kodex ČAP)

psychologie můstek
psychologie můstek

co nabízíme

POMOC V ŽIVOTNÍ KRIZI

Krize je součástí života každého z nás, jen jí prožíváme různým způsobem a v různé intenzitě. V tíživých situacích je vhodné vyhledat odbornou pomoc vedoucí ke zmírnění intenzity krizového stavu. Našim cílem je vytvořit z Vaší krize šanci, která bude příležitostí k Vašemu posunu v rozvoji osobnosti, porozumění situaci a vytvoření nadhledu.  

Obracet se na nás mohou všichni, kdo pociťují a zažívají duševní nepohodu. Očekávat od nás můžete pochopení, podporu a pomoc se zorientováním ve Vaší náročné situaci, případně doporučení k adekvátní péči ve zdravotnickém zařízení. Pokud se nacházíte v situaci, která vyžaduje okamžitou krizovou a zdravotní pomoc, obracejte se na:

nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi. Pomoc nabízí rychle, bez předchozího objednání, 24 hodin denně. Telefon: Adresa: Ústavní 91, Praha 8
poskytuje komplexní péči o člověka v obtížných životních situacích, které ohrožují jeho psychické zdraví, akutní konzultace s psychiatrem nebo psychologem 24 hodin denně. Telefon: Adresa: Chelčického 39, Praha 3
nabízí pomoc dětem, které jsou v obtížné životní situaci. Telefon: Adresa: V Zápolí 1250/21, Praha 4 Email:
poskytuje nonstop anonymní a bezplatnou telefonickou pomoc při řešení jakékoliv těžké situace pro děti, mládež a studující do 26 let. Telefon:
je zřizována centrem sociálních služeb Praha a poskytuje nonstop telefonickou krizovou pomoc a poradenství v náročných životních situací. Je určena pro celou populaci bez rozdílu věku, pohlaví, či řešené problematiky. Telefon:

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ

Smyslem péče v našem zařízení je poskytnutí podpory, která Vás povede k vlastnímu sebepoznání a pochopení situací, ve kterých se nacházíte a dosažení schopnosti rozpoznat vznikající problémy vlastními silami, adekvátně na ně reagovat a dosáhnout spokojeného a smysluplného prožívání Vašich vztahů i každodenních událostí. Při společném rozhovoru s terapeutem budete společně hledat východiska a pracovat na Vašem duchovním růstu.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

probíhá formou sezení klienta s terapeutem. Obvyklá délka sezení je 50 minut. Vstupní poznávací sezení je v délce 90 min. Frekvence těchto terapií se přizpůsobuje potřebám a možnostem klienta, v počátku zpravidla 1x za týden, později 1x za 14 dní, případně 1x za měsíc. Délka terapií záleží na potřebě klienta. Krátkodobá terapie (5-10 týdnů) je zaměřena na řešení konkrétního problému, nebo se jedná o krizovou situaci klienta, kdy je poskytnuta psychická podpora v krizovém a traumatizujícím stavu. Střednědobá terapie (10-50 týdnů) a dlouhodobá terapie (nad 1 rok) umožňují hlubší poznání vnitřního světa klienta a jeho potíží a možnost pracovat na odstranění nefunkčních vzorců chování a prožívání.

PÁROVÉ SEZENÍ

je určeno pro manželské páry a životní partnery, kteří chtějí své vztahové potíže řešit s podporou terapeuta, který má vhled do jejich potíží zvenčí a může účinně pomoci ve vzájemné komunikaci páru. Touto formou terapie se mohou řešit problémy v soužití, konflikty a názorové neshody. Cílem terapie je zlepšit schopnost komunikace, pomoci nahlédnout na vztah pohledem druhého z páru a posílit vzájemnou empatii.

RODINNÉ SEZENÍ

je určeno pro všechny členy rodiny, žijící zpravidla v jedné domácnosti. Terapeut se snaží, aby se všichni členové rodiny chápali vzájemně, dokázali spolu komunikovat a porozumět si. Směřováním ke změně vzorců a pravidel chování jednotlivých členů rodiny dochází v rodinném soužití k osvojení prospěšných způsobů v chování i komunikaci.

SKUPINOVÁ TERAPIE

je určena pro vice klientů, kteří spolu s terapeutem řeší své potíže. Uplatňuje se skupinový mechanismus vývoje, vysvětlovaní a testování
mezilidských vztahů ve skupině. Smyslem této terapie je dostání podpory od ostatních členů i možnost vnímat potíže ostatních a nebýt s vlastními obtížemi sám. Klient získává další vhled na své obtíže, dostává zpětnou vazbu a zlepšuje porozumění sobě i okolí. Terapeutické zaměření u jednotlivých skupin se liší podle programu a zvolené formy, může se jednat o podpůrné, relaxační, cvičné a edukační skupiny. Zahájení skupinového programu je vždy uvedeno v aktualitách.

RELAXACE A MEDITACE

Většina našich myšlenek je zaměřena na minulost a budoucnost. Náš život se však odehrává právě tady a teď, v přítomnosti. Relaxace a meditace jsou skvělým způsobem, jak si najít na sebe čas a odpočinout si ve vystresované době, kultivovat
svou mysl a zlepšit vnímání. V našem zařízení se věnujeme především autogennímu tréninku, progresivní svalové relaxaci, aktivní imaginaci a mindfulness, někdy označované také jako vipassana.

EDUKACE

Edukační proces je soustavné působení na jedince s cílem navodit pozitivní změny v jeho vědomostech, dovednostech, postojích a návycích v osobní , vztahové i profesní rovině. 

Edukaci jsme schopni připravit jako program na míru, přednášky a semináře pro jednotlivce i pro skupiny. Připravíme skupinové školení zaměstnanců na pracovišti i individuální pohovory s testováním pro zaměstnavatele.

psychologie můstek

Naší vizí je vytvořit odborné pracoviště spojující interdisciplinární – multioborový tým kvalifikovaných specialistů, zabývajících se duševním zdravím a pomocí v krizových situacích, kteří Vás vyslechnou, podpoří, poradí Vám a pomohou se zvládáním Vašich obtíží.

psychologie mustek

MGR. TADEÁŠ SAMUEL ZBORNÍK

Tel.: 776 123 447

Mail: t.s.zbornik@gmail.com

Jsem komunikativní člověk s pozitivním přístupem k druhým. Přijímám každého člověka v jeho individualitě. Rád se vzdělávám a získávám nové poznatky a zkušenosti. Jsem schopen vést jednotlivce k otevírání vlastních a danému člověku přiléhajících možnostech smysluplného života i skupinu v otevírání vztahů a vztahovosti v komunitním a skupinovém setkávání. Snažím se o živou účast, vhled a
porozumění lidským společenstvím, tvořícím různé horizonty našich vztahů, vazeb a soužití. Součástí toho je i můj zájem o hlubší poznání barier, omezení a příčin potíží v soužití a komunikaci a setkání s léčebnými a dalšími vlivy psychoterapie, možnostmi i mezemi, psychosomatickými souvislostmi, vhledem a porozuměním osobní
psychopatologii i patologii v lidských společenstvích. Jsem absolventem magisterského stupně jednooborového studia psychologie a vycvičen v existenciální psychoterapii.

2014 – 2017 PVŠPS – bakalářské studium jednooborové psychologie

2017 – 2019 PVŠPS – navazující magisterské studium jednooborové psychologie

2014 – 2019 Daseinsanalytický výcvik

2017 – 2019 Psycholog ve zdravotnictví

2019 – 2020 Komplexní krizová intervence (Remedium)

2019 Diagnostická metoda MMPI-2 (Testcentrum)

2020 – 2022 Výklad snů daseinsanalytickou metodou

2013 Práce se stresem

2013 Poruchy osobnosti a kognitivně behaviorální terapie

2013 Základy logoterapie a logodiagnostiky

2013 Tragická triáda logoterapie

2014 Osobní existenciální analýza

2015 Arteterapie

2016 Dasainsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I.

2017 Dasainsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III.

2019 Psychologie a patologie lidské sexuality I.;II.

2019 – 2022 Tříletý daseinanalytický seminář

2019 – 2020 Cyklus Zollikonských seminářů pod vedením Dr. Jiřího Michálka

Psychiatrická ambulance 2014/2015 v rozsahu 230 hodin

Psychiatrická ambulance 2015/2016 v rozsahu 334 hodin

Psychosomatická klinika, s.r.o. 2015/2016 v rozsahu 40 hodin

Psychiatrická ambulance 2016/2017 v rozsahu 30 hodin

Psychiatrická a psychosomatická ambulance 2016/2017 v rozsahu 65 hodin

Dopravní psychologie 2017 v rozsahu 30 hodin

Sociální terapeut a klíčový pracovník DPC Farní charita 5/2018 – 12/2019 HPP

Sociální terapeut Azylový dům pro matky s dětmi Minice 5/2018 – 12/2019 DPČ

MGR. et MGR.PETRA KONEČNÁ, Dis.

Tel.: 776 752 149

Mail: info@petrakonecna.cz

V oblasti pomáhajících profesí, zejména v sociálních službách u nás či v zahraničí, pracuji od roku 2005. Mám zkušenosti s přímou prací s klienty, casemanagementem, dobrovolnictvím, metodickou i lektorskou činností, ale i s prací na manažerských pozicích, supervizí a psychoterapií.

Cílovými skupinami klientů, se kterými jsem doposud přímo pracovala, jsou dospělí lidé s mentálním či kombinovaným postižením, duševním onemocněním včetně psychotických onemocnění, drogově závislí i lidé bez domova. Věnovala jsem se individuální i skupinové práci.

FHS UK – magisterské studium Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích


UHK – magisterské studium Sociální pedagogika
VOŠ BRNO – studium Sociální práce, DiS

PCA Institut Praha – Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik

Výcvik v relaxačních technikách u PhDr. Gabriely Langošové

EKO ART THERAPY INSTITUT – Sebezkušenostní výcvik Výcviková skupina pro manažery v sociálních službách


CPT – Kurz Řízení transformace pobytových sociálních služeb


Vzdělávací program Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem u PhDr. Mariny Stejskalové, CSc.


Kurz Psychosociální rehabilitace Holandské školy STORM


Mezinárodní kurz Streetwise Course – Kurz o drogové problematice včetně krizové intervence, prevence předávkování


The Kaleidoscope – Mezinárodní kurz Vybrané kapitoly z metod sociální práce ochrana práv dětí, antidiskriminační práce, stereotypy a předsudky v sociální práci, hranice v
praxi sociální práce


SEHP – Mezinárodní kurz Od srdce k tělu u Catherine Agthe Diserens


Kurzy Sexualita a vztahy lidí s postižením I. a II.


REMEDIUM – Základní kurz krizové intervence v kontextu sociálních služeb

2019 – článek „Jaké terapie jsou uplatňovány v pobytových sociálních službách“ v Listech sociální práce.

2017 – aktivní účast na konferenci Hradecké dny sociální práce s příspěvek Spirituální potřeby člověka s mentálním postižením a jeho doprovázení, příspěvek ve sborníku konference.

2016 – aktivní účast na konferenci Hradecké dny sociální práce s příspěvek Překonávání překážek v procesu deinstitucionalizace DOZP Sulická, příspěvek ve sborníku konference.

2015 – spoluautorka 2 brožur na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením s názvy Mít handicap neznamená nemít práci a Jak na zaměstnávání lidi s handicapem.

2013 – spoluautorka materiálu Vzděláváním k deinstitucionalizaci – Doporučení pracovní skupiny.

2010 – aktivní účast na konferenci Práva osob s duševní poruchou v oblasti sociálních služeb a zaměstnání v Brně a příspěvek s názvem Aktivity zaměřené na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

2008 – rozhovor pro časopis Sociální práce 1/2008, Sociální práce s lidmi s duševní nemocí, V Brně chybějí služby ve všech oblastech pro duševně nemocné, Práh má malou kapacitu.

St. Matthews Community Centre Leeds, Velká Británie, 

The Kaleidoscope Project Kingston upon Thames, Velká Británie, 

Sdružení Práh Brno, Liga vozíčkářů Brno, 

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb Praha, 

Fond dalšího vzdělávání Praha, Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická Praha.

V roli supervizora či externího konzultanta jsem doposud měla možnost spolupracovat s jednotlivci či pracovními týmy těchto institucí a organizací:

Akademie věd České republiky

Centrum pro komunitní práci Střední Čechy

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Česká ženská lobby

Domov svaté Rodiny

Domov pro seniory Chodov

Dům tří přání, z. ú.

Fond dalšího vzdělávání, p. o.

Ministerstvo práce a sociální věcí ČR

Pestrá, o. p. s.

proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

Rybka, poskytovatel sociálních služeb

Střední zdravotnická škola Ruská

Senecura, SeniorCentrum Štěrboholy

Úřad vlády České republiky

Základní škola Roztoky

psychologie Můstek

Naše služby jsou hrazeny v hotovosti po absolvování konzultace

Vstupní konzultace90min1.000,- Kč
Individuální konzultace50min600,- Kč
Párové sezení50min800,- Kč
Rodinné sezení50min1.000,- Kč
Skupinová terapie90min300,- Kč

Edukace – Cena kurzu či semináře se odvíjí od náročnosti
tématu, požadovaného rozsahu a dalších požadavků
 jednotlivce či organizace.

Psychologie MŮSTEK

Václavské náměstí 21 (vchod z ulice Jindřišská 2)

110 00 Praha 1

Kontaktní formulář

*Kliknutím na tlačítko „ODESLAT“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů. GDPR ke stažení zde.